Kulturhuset / Gældende vedtægter
logo

Gældende vedtægter

 
2018
for Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille.
 
§ 1) Navn og hjemsted, medlemmer og drift
1) Foreningens navn er Stenlille Kulturhus (herefter benævnt Kulturhuset).
2) Kulturhuset har hjemsted i Sorø Kommune.
3) Kulturhuset optager foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer som medlemmer, herefter benævnt medlemmer.
4) Kulturhuset ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne.
 
§ 2) Formål
1) Det er Kulturhusets formål i det omfang, det overhovedet er muligt, at stille sine lokaler til rådighed for foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer med hjemsted i Sorø Kommune, uanset sociale, politiske, religiøse, kulturelle eller idrætsmæssige tilhørsforhold. Det er ikke hensigten at stille lokaler til rådighed til private eller kommercielle formål.
2) Brugen af lokalerne aftales med kalenderføreren. Ikke-medlemmer kan efter aftale med kalenderføreren benytte lokalerne til enkeltarrangementer, dog højst 2 gange pr. år.
 
§ 3) Medlemmer
1) For at kunne blive medlem af Kulturhuset skal man opfylde bestemmelserne i § 1 stk. 3, og have hjemsted i Sorø Kommune.
2) Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Øvrige brugere har ret til fremmøde.
3) 5 medlemmer kan til enhver tid forlange indkaldt til brugermøde, hvor drift og brug af Kulturhuset kan diskuteres. Motiveret dagsorden skal vedlægges. Anmodningen fremsendes til bestyrelsens formand. Mødet skal afholdes indenfor 2 mdr.
4) Medlemmernes kontingentindbetalinger og andre bidrag giver ikke ret til nogen del af Kulturhusets formue/ejendom.
 
§ 4) Bestyrelsen
1) Bestyrelsen består af 5-7 personer. Derudover vælges 2 suppleanter. Suppleanter og andre kan efter aftale deltage i bestyrelsesmøderne.
2) Formand eller næstformand og sekretær kan sammen med kasserer eller kalenderfører tegne Kulturhuset. Kassereren kan til enhver tid disponere over mindre beløb alene. Størrelsen besluttes i bestyrelsen.
3) Bestyrelsesmedlemmerne skal repræsentere en medlemsorganisation. Der kan max. være 2 repr. fra samme forening i bestyrelsen.
4) Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Herudover kan der indkaldes til bestyrelsesmøder, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer mener, der er behov. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Alle bestyrelsesmødedatoer skal kunne findes af alle medlemmer - på hjemmeside eller via nyhedsbrev.
5) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
6) Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
7) Bestyrelsens opgave er
- at holde medlemmerne informeret via hjemmeside eller informationsbrev.
- at være ansvarlige for husets daglige drift,
- at være Kulturhusets kontakt til offentlige myndigheder, medlemmer m.v.
8) Bestyrelsen er ansvarlig overfor Kulturhusets generalforsamling.
 
§ 5) Generalforsamlingen
1) Generalforsamlingen er Kulturhusets øverste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15/2 - 1/4.
3) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 1/6 af medlemmerne forlanger det. Anmodningen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsens formand, vedlagt motiveret dagsorden. Mødet skal afholdes indenfor 2 mdr.
4) Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt (brev eller e-mail) med mindst 14 dages varsel.
5) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Valg af stemmetællere.
c) Formandens beretning.
d) Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
e) Indkomne forslag.
f) Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent.
g) Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv. Formanden må højst være formand 6 år i træk, hvorefter der skal være en anden i mindst 2 år, før den gamle kan blive formand igen. Hele bestyrelsen er på valg hvert år.
h) Valg af 2 suppleanter for 1 år.
i) Valg af 2 revisorer for 1 år. Den ene revisor skal være regnskabskyndig.
j) Eventuelt.
6) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.
7) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter reglerne i § 6.
9) Kun medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen er stemme- og opstillingsberettigede. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hver forening har 1 stemme. Derudover har alle bestyrelsesmedlemmer stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
10) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, dog ikke ved vedtægtsændringer, se § 10, stk. 1 hvor Sorø Kommune skal godkende ændringer.
 
§ 6) Valg af bestyrelse
1) Bestyrelsen består af 5-7 personer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er medlem af medlemsorganisationerne i Kulturhuset.
2) Valg til bestyrelsen skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.
3) Stemmeoptællingen ledes af dirigenten.
 
§ 7) Kontingent
1) Kontingent opkræves helårligt i starten af kalenderåret, og ved indmeldelse betales 1. gang i forhold til de måneder der er tilbage i året. Ved evt. udmeldelse gives ingen tilbagebetaling.
2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
§ 8) Økonomi
1) Kulturhusets midler fremkommer gennem tilskud, fondraising, frivillige bidrag, aktiviteter fra interessegrupper, kontingent m.v. Det understreges specielt, at bestyrelsen ansøger om driftstilskud hos det offentlige for alle kulturhusets brugere. Den enkelte bruger skal som vilkår for optagelse være indforstået med ikke selv at søge folkeoplysningslovens lokaletilskud for evt. udgifter i forbindelse med brug af lokalerne.
2) Kulturhusets midler kan anvendes til vedligeholdese af ejendommen, inventar, aktiviteter, arrangementer og lignende.
3) Kulturhusets midler skal være placeret på en konto i et pengeinstitut.
4) Kulturhuset kan ikke optage lån uden der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen og Sorø Kommune.
5) Regnskabsår er kalenderåret.
7) Regnskab fremlægges for bestyrelsen senest 20/1 og sendes efter generalforsamlingens godkendelse til Sorø Kommune.
8) Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingen.
9) Bestyrelsen udarbejder budget for indeværende og kommende regnskabsår, og fremlægger det til godkendelse på generalforsamlingen.
 
§ 9) Opløsning af Kulturhuset
1) Beslutning om opløsning af Kulturhuset kan kun træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning, og på den anden mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
2) Den sidste generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af eventuelle midler til børn og unge i Stenlille-området. Formålet skal godkendes af Sorø Kommune. Den siddende bestyrelse forhandler med kommunen om afvikling af aktiviteterne i bygningerne.
 
§ 10) Ændring af vedtægterne
1) Ændring af vedtægterne skal godkendes af Sorø kommune.
 
 
Allonge til vedtægter for Stenlille Kulturhus:
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille har sine faste (og aflåste) lokaler i den bageste del af huset. Kulturhuset kan frit benytte bagdør, toilet og køkken.
 
Web: Preben Lemann Sørensen