logo
Se alle underpunkter her i venstre side!
 
 
.
Formandsberetning 2019
 
Historien om Valdemar på 9 år som ”selvbestemmer”
 
Som ny formand for kulturhuset, synes jeg at I har taget godt imod mig. Jeg har haft et kendskab til huset ”på sidelinjen”, siden bogcafeen blev etableret, men har ikke haft et tæt kendskab til bestyrelsens og kulturbandens arbejde. Det indtryk jeg har fået er, at der er mange ildsjæle. der brænder for kulturhuset, og laver et rigtigt godt stykke arbejde i bestyrelsen og kulturbanden – og det skinner også igennem i beretningen.
 
Stor tak til Arkivet og Bogcaféen, der sørger for, at vi har et åbent hus. Det har givet mulighed for, at fx Kunstgruppen kan have offentlig adgang, ligesom det har givet mulighed for andre aktiviteter tirsdage og lørdage, eksempelvis Grethes bogkunst, som er en rigtig fin aktivitet. Jeg håber, det fortsat er muligt at finde frivillige til at klare åbningstiderne.
 
Vore over 40 medlemsforeninger er aktive på vidt forskellige niveauer. Flere af dem er stort set blot medlem, uden at bruge huset, mens andre bruger det ugentligt. Nogle har arrangementer med 5-10 personer, og så er der fx SHHBs og ældresagens store julearrangementer, bankospil etc., hvor huset ofte er for lille. Vi har god kontakt med foreningerne på det uformelle niveau, og på dialogmøder.
 
Dialogmøderne var godt besøgt og der var en god stemning og en god dialog på møderne, ligesom der var stor ros til Arne og Sanne der havde stået for maden, stegt flæsk og persillesovs. Ved de to møder deltog ca. 50 personer og 18 af de 40 medlemsforeninger var repræsenteret. Generelt er foreningerne glade for at komme i kulturhuset, god tilfredshed med forholdene og der blev udtrykt stor ros i forhold til kulturhusets måde at fungere på. Ved møderne kom foreningerne med en række forslag til forbedringer i kulturhuset, flere af forslagene er allerede ved at blive gennemført, her kan f.eks. nævnes større bogskab udenfor til ”gratisbøger”, en bogreol til det lille mødelokale, høj stol til små børn – Og der var ønske om mere varme i huset, bestyrelsen har været i dialog med kommunens varmemester, ”der er skruet op for varmen” og varmemesteren holder opsyn med varmen i huset, så vi håber på at hjælper. Der var også forslag om en elektronisk præsentation/tv-skærm, vi efterlyser personer blandt medlemsforeningerne som er interesserede i at stå for at administrere og ajourføre en elektronisk præsentation.
 
Husets egne bestyrelses-aktiviteter er ret faste, med møde hver måned hhv. et kulturbandemøde og et bestyrelsesmøde. Denne måde at afholde systematiske møder på fungerer fint, og der er altid emner nok at tage fat på. Vi er så heldige at have Hal-Arne og Sanne med i kulturbanden, så vi har prof. hjælpere, når der skal sørges for spisning. Tak for dejlig mad til jer :-)
 
Det betyder meget, hvis vi skal holde fast i frivillige kræfter, at der bliver gjort noget ud af dem. Spisning til bestyrelsesmøder skal ses som en tak, ligesom vi har et seminararrangement, hvor vi inddrager alle interesserede i at snakke med om kulturbandearbejdet. I 2018 foregik det på Andelslandsbyen Nyvang.
 
Seminaret er en anledning til et ”stop-op”, med et tilbageblik på, hvad der er gået godt det seneste år og hvor der er plads til forbedringer. Samt et fremtidsblik, hvad vi ønsker særligt at fokusere på det kommende år. I år var det en styrkelse af kontakten med medlemsforeningerne og de fysiske rammer. De gennemførte dialogmøder skal ses som et initiativ til at styrke dialogen med medlemsforeningerne. Den årlige foreningsdag i uge 34 var igen i 2018 godt besøgt af mange medlemsforeninger og stadeholdere. Igen forløb dagen rigtig fint med styring fra bogcafeen. På dialogmøderne blev der også udtrykt, at det fungerer godt med boderne og at placeringen i uge 34 sammen med sjov i dagen er god.
 
Bestyrelsen består af personer, der ofte arbejder usynligt, men med en stor arbejdsindsats – og her er det funktioner som regnskab, referater, indkaldelser og kalenderstyring, der kun bliver synlige, når de ikke fungerer. Disse funktioner fungerer godt. Så stor tak til Liselotte, Ellen og Jytte. Uden jeres stabile og løbende arbejde, vil huset ikke kunne fungere. Vi andre i bestyrelsen har lidt mere ad-hoc-agtige opgaver, det synes jeg også fungerer, Preben har som næstformand og afgående formand sat Ellen og mig ind i opgaverne i bestyrelsen, stor tak til dig, Preben. Også en tak til de to revisorer - Lene og Kate, der trofast ser på regnskabstal med et kritisk blik:). I år har Preben meddelt, at han udtræder af bestyrelsen, men at han heldigvis bliver som medlem af kulturbanden, Mange tak til dig Preben for din indsats i bestyrelsen lige fra kulturhusets etablering for 7 år siden. Og Jytte stopper som kasserer, men ønsker at fortsætte i bestyrelsen. En tak til Jytte for indsatsen som kasserer.
 
Med kulturbanden har vi det daglige liv i kulturhuset. Og ved at have arbejdsudvalg, er der skabt plads også til andre og nye personer, der har lyst og tid til at prøve kræfter i Kulturhuset uden direkte at være med i en bestyrelse. Arbejdsudvalgene består af både faste og projektorienterede udvalg. Vi har vores faste køkkenteam, et herligt oprydnings- og vedligeholdelsessjak, et plantehold, og vi har et par prof. madfolk, når der er behov for god mad. Vi har Plader-på-væg-udvalg, hvor skolebørn fra Stenlille Skole sætter kunst på vores baggårdsvæg. Disse flotte billeder vil vi slet ikke undvære. Vi har et lydprojekt, EDB- og sikkerhedsmand, bordopstillingsansvarlig – og mere kan sikkert nævnes. Reolprojekt, med Jørgen og Jens.
 
I 2018 er startet en ny tradition, forårs- og efterårsrengøring, en lørdag, hvor kulturbanden møder talstærkt op, hvor Lene koordinerede, hvad der skal laves og hvor alle byder ind – på de ting der skal rengøres ude og inde – Jørgen og Liselotte tog en god tørn med at rense stole og lamper, tak for indsatsen til alle.
 
Alle disse bandeaktiviteter viser tydeligt, at vi har en supergod kulturbande, som vi sammen skal værne godt om og hjælpes ad med, at alle har det sjovt og rart. Vi er selvfølgelig meget forskellige, så en del tålmodighed, tolerence og stor hjælpsomhed er de dyder vi i en kulturbande skal værne om at fastholde. Vi bearbejder det lidt, ved fx at holde en årlig julekomsammen, hvor alle incl. ægtefæller kan deltage – og ved seminaret i maj, hvor vi også håber at alle, der har lyst til at være engageret i kulturhuset vil deltage.
 
Endelig er vores bestyrelsesmøder åbne, så alle interesserede kan være med. Det kan til tider være en udfordring at styre, da der er mange ildsjæle der har meget på hjertet i drøftelser. Det er dog meget givende, der kommer mange gode input og bydes ind med energi til at tage fat og gennemføre de mange gøremål. Tak til jer alle for jeres positive indstilling til at få det hele til at køre.
 
I år har vi igen haft et dialogmøde med kommunens kulturudvalg under ledelse af vores dirigent, vi var sammen med andre kulturhuse. Det var et godt og informativt møde med vore positive politikere. Det er rart at tale med hinanden om det vi går og laver. Vi gjorde opmærksom på, at der kunne være foreninger der kom til at mangle lokaler i forbindelse med at rådhuset sættes til salg og på vores udfordringer med varmen i kulturhuset. Vi har desuden vores jævnlige kontakter til forvaltningen med fx varmemesteren og med ejendomsfunktionær (pedel), når der er udfordringer, der skal tages hånd om.
 
Og stor tak til arkivets leder, John, for det gode samarbejde. John passer fortsat stille og roligt huset, som han altid har gjort, – fx køkkentjansen, snakke med rengøringsdamen, idet John er her på tidspunkter, hvor bogcafeen ikke holder åbent.
 
Afslutningsvis vil jeg give et æreskrus til Iris, som stopper som suppleant i bestyrelsen og som tovholder i kunstgruppen – tak for din indsats med at få kunst på væggene, noget vi alle glæder os over og for din evne til at bidrage til en god og livlig stemning i huset. Rigtig god vind fremover.
 
Der er også æreskrus til kasserer Jytte, der går af i år på den post. Tak for det store arbejde du har lagt i kassererarbejdet og den ærekærhed du har vist i forhold til hvert et bilag, at få kontingent fra medlemsforeningerne og til budget og regnskab:).
 
Til sidst er der et æreskrus til Preben, som forlader bestyrelsen. Tak for det store arbejde du har lagt gennem årene i bestyrelsen. Det er glædeligt, at du fortsat er med i kulturbanden.
 
Gå ud i byen og fortæl, at vi i bestyrelsen og kulturbanden har det sjovt, og at der altid er plads til et par stykker mere.
 
Det var beretningen for i år, tak for jeres opmærksomhed.
Web: Preben Lemann Sørensen