Kulturhuset / Ordinær generalforsamling 2017
logo

Ordinær generalforsamling 2017

Stenlille den 29.03-2017
 

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 28.marts 2017
i Stenlille kulturhus.
 
Formanden, Preben Lemann bød velkommen til følgende fremmødte foreninger/personer: Stenmagle bylaug – Gert Nielsen, Stenlille pensionistforening – Jørgen Mortensen, SF - Arne Juel, Laurentius spejderne DDS – Annette Lemann, Læsekredsen – Margit Lund, Enhedslisten – Gry Gamst, Bogcafeen – Lene Justesen, Annie Pedersen og Jyttte Bennike, Socialdemokraterne Liselotte Højer, Kunstgruppen, Ellen Thomsen og Iris Koll, Lokalhistorisk arkiv – John Schou, Kultur-banden – Arne Andersen , Jørgen Højer og Ole Pedersen, LOF – Hardy Hansen.
 
1. Valg af dirigent: Jørgen Larsen(Fmd. for kultur- og fritidsudvalget i Sorø kommune) blev foreslået og valgt.
 
2. Valg af stemmetællere: Annette Lemann og Arne Andersen.
 
3. Formandens beretning: Er vedlagt dette referat og sendes ud til medlemmerne.
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016 ved Jytte Bennike: Regn-skabet blev godkendt med et overskud på ca. 700 kr. Formuen er pr. 1/1-2017 ca. 9.600 Kr.
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, her under fastlæggelse af kontingent for 2018: Budgettet for 2017 blev godkendt og kontingentet for foreningerne fortsætter uændret i 2018 med et beløb på 300 Kr.
 
6. Indkomne forslag: Bestyrelsen fremsendte ændringsforslag til vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte og vedtog ændringerne så der står følgende:
§ 2-2 Brugen af lokalerne aftales med kalenderføreren.
§4-1 Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer
§4-4 Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt.
§5-g (det første g) Hele teksten bliver: Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv. Formanden må højst være formand 6 år i træk, hvorefter der skal være en anden i mindst 2 år, før den gamle kan blive formand igen. Hele be-styrelsen er på valg hvert år.
§5-g (det andet g) samt efterfølgende punkter h og i ændres til bogstaverne h,i og j.
§6-1 Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer.
 
7. Valg af 7 personer til bestyrelsen: følgende blev valgt: Preben Lemann, Jytte Bennike, Liselotte Højer, Annie Pedersen, John Schou, Ellen Thomsen og Hardy Hansen. Formand er Preben og Jytte er Kasserer.
Valg af 2 suppleanter: Der vælges kun en: Gry Gamst
Valg af 2 revisorer: Lene Lykager og Kate Nielsen blev genvalgt.
 
8 . Eventuelt: Formanden omtalte et muligt problem med opsætning af flagstænger i Stenlille By.Efterfølgende har SSH&B meddelt, at de klarer opgaven selv.(Det vidste vi desværre ikke under mødet).


Preben Lemann formand og Hardy Hansen sekretær
Dirigent Jørgen Larsen, fmd. for kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune.
Web: Preben Lemann Sørensen